Ensitieto omaishoidosta riittämätöntä

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat avainasemassa omaishoitoperheen alkuvaiheen sopeutumisprosessissa. Omaishoitajat kokevat saaneensa hyvin vähän omaishoitoon liittyvää ensitietoa.

Teksti: Ari Liimatainen

Potentiaalisille omaishoitajille tarjottava ensitieto on diagnoosikeskeistä. Terveydenhuollossa omaishoitoa ja palvelujärjestelmää käydään läpi vain pääpiirteittäin, ja ensitiedon pohjalta syntyy yksipuolinen käsitys omaishoitajuudesta.

Hoitohenkilökunta tukee sairauteen ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa, mutta ensitieto omaishoidosta tulee lähinnä sosiaalityöntekijöiltä. Pelkästään sosiaalityöntekijöiden antama tieto ei ole kuitenkaan riittävää. Esimerkiksi sairaalaympäristössä sosiaalityöntekijöitä ei ole aina läsnä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla on tärkeä rooli omaishoitotilanteen tunnistamisessa. Tunnistamaton omaishoitotilanne on selkeä riski sekä hoidettavalle että hoitajalle. Lue lisää.

Kriisitilanteessa myös tiedon vastaanottaminen on haastavaa. Ensitietoa pitäisi saada pienissä osissa, ja ammattihenkilöiden tulisi kiinnittää huomiota kertaamiseen. Ammattilaisten tulisi varmistaa omaiselta, että tiedon sisältö ollut selkeää ja ymmärrettävää, sekä antaa konkreettista ohjausta kriisissä olevalle.

Hoitoyhteistyön sujuvuuden kannalta omaishoitajia tulisi osallistaa enemmän hoidon suunnitteluun ja omaishoitajan tarpeet tulisi huomioida hoito- ja palvelusuunnitelmaa laadittaessa.

Ensitieto tukee elämänhallintaa

Ensitiedolla tarkoitetaan sellaista tukea, apua, neuvontaa ja ohjausta, jota sairastunut ihminen läheisineen saa diagnoosin saannin yhteydessä tai mahdollisimman pian sen jälkeen hoitohenkilökunnalta tai heidän hoidosta vastaavilta ammattihenkilöiltä.

Ensitietoa tulisi saada palveluista, kuntoutuksesta sekä lääkityksestä. Ensitieto antaa konkreettisia neuvoja sairauden kanssa pärjäämiseen, omahoitoon sekä tukee kriisin keskellä. Tieto tulisi saada oikeaan aikaan, ymmärrettävässä muodossa ja sitä tulisi antaa yksilölliset tarpeet huomioiden.

Ensitiedon tarkoituksena on tukea sairastunutta ja hänen läheistensä elämänhallintaa. Se antaa voimavaroja ja toimintaedellytyksiä muuttuneessa elämäntilanteessa sekä auttaa varautumaan muuttuvaan tulevaisuuteen. Ensitietoilloissa ja -kursseilla saadaan myös arvokasta vertaistukea ihmisiltä, jotka ovat samassa elämäntilanteessa.

Artikkeli perustuu Anita Ahosen ja Jaana Levonniemen opinnäytetyöhön ”Kokemuksia ensitiedon saannista ja asiakaslähtöisestä kohtaamisesta omaishoitajien näkökulmasta”. Sairaanhoidon koulutusohjelma, Laurea-ammattikorkeakoulu 2018.

 

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!