Eduskuntavaalit 2019: Omaishoidon edellytykset on turvattava

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry ja Omaishoitajaliitto ry vaativat parannuksia omaishoitajien asemaan. 

Teksti: Ari Liimatainen
Kuva: Oikeusministeriö, vaalit.fi

Omaishoito koskettaa lähes jokaista jossakin vaiheessa elämää omaishoitajana tai hoidettavana. Omaishoito tulee mahdollistaa erilaisissa elämäntilanteissa ja turvata omaishoitajan jaksaminen tarkoituksenmukaisilla palveluilla, riittävällä palkkiolla ja vapailla.

Omaishoidettavat ovat eri ikäisiä, vauvasta vaariin. Omaishoitosuhde voi kehittyä esimerkiksi hoidettavan kasvavan avuntarpeen tai äkillisesti onnettomuuden seurauksena. Perheeseen voi syntyä vakavasti sairas tai vammainen lapsi, joka vaatii erityistä hoivaa. Omaishoitotilanteisiin liittyy usein iso elämänmuutos.

Eduskuntavaali- ja hallitusohjelmatavoitteisiin on kirjattu vaatimus omaishoitajien tukikriteereiden yhtenäistämisestä ja tukipalvelujen kehittämisestä.

Vapaiden järjestäminen turvattava

Marja Ruotsalainen, Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry

Yksi omaishoitajan jaksamista tukeva asia on vapaiden järjestäminen perheelle sopivalla tavalla. Virallisen sopimuksen solmineella omaishoitajalla on lakisääteinen oikeus vapaiden viettoon.

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry on huolissaan siitä, että omaishoitajat eivät käytä vapaitaan. Lyhytaikainen laitoshoito ei kiinnosta kaikkia omaishoitoperheitä muun muassa hoitoyksiköiden laatuongelmien vuoksi. Lisäksi omaishoitajat pitävät palvelumaksuja kalliina.

Toiminnanjohtaja Marja Ruotsalainen muistuttaa, että omaishoitotilanne on aina yksilöllinen ja tämä tulee huomioida vapaiden järjestämisessä.

– Omaishoitosopimuksen ja omaishoitajaa tukevien toimintojen tulee olla perhettä tukevaa. Vaihtoehtoisia ratkaisuja on lisättävä, jotta kukin omaishoitoperhe löytää juuri heille sopivan tavan toteuttaa vapaapäiväoikeuttaan.

Omaishoitajan vapaan mahdollistamiseksi tarvitaan erilaisia palvelu- ja asumisratkaisuja. Erityisesti perhehoitomuotoja tulee kehittää. Omaishoitajan vapaiden edellyttämien palvelujen tulee olla maksuttomia tai vähintäänkin kerryttää sosiaali- ja terveydenhuollon maksukattoa. Sijaishoitajille tulee määritellä valtakunnalliset palkkiot.

Työelämän ja omaishoidon yhteensovittamista tuettava

Työn ja omaishoidon yhteensovittamista tulee helpottaa. Tarvitaan valtion nimittämä omaishoidon ja työelämän yhteensovittamista kehittävä työryhmä, jossa on monialainen edustus myös työmarkkinaosapuolista. Työryhmän tulee laatia suositukset lainsäädännön kehittämiseksi.

Riittävät määrärahat, yhtenäiset tukikriteerit ja suurempi omaishoidon tuki

Kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille tulee tarjota omaishoitosopimus. Kriteereiden tulee olla samat kaikissa kunnissa tai maakunnissa. Lisäksi kuntien tai maakuntien mahdollisuus evätä omaishoidon tuki vetoamalla määrärahasidonnaisuuteen tulee poistaa.

Omaishoidon tuen palkkioita on nostettava ja yhdenmukaistettava. Kriteerien ja palkkioluokkien yhdenmukaistamiseksi tulee nimetä valtakunnallinen työryhmä, joka laatii suositukset.

Omaishoidon tuen verotusta on kevennettävä esimerkiksi kehittämällä verovähennyskeinoja kuten eläketulovähennys.

Omaishoidon tuen tulee olla etuoikeutettu tulo, jota ei oteta huomioon omaishoitajien sosiaalietuuksia laskettaessa. Tuesta tulee periä lakisääteiset sosiaaliturvamaksut eläkekertymää varten.

Omaishoitajan jaksamista tuettava

Yhteiskunnan on sitouduttava pitkäjänteiseen omaishoidon tukemiseen. Omaishoitoperheelle tulee taata tarkoituksenmukaiset palvelut ja tukitoimet.

Omaishoitajan jaksamisesta ja hyvinvoinnista on pidettävä huolta.

Omaishoitajien valmennuksen toteutumista on seurattava. Lainsäädännössä olevan epätarkan ohjeistuksen vuoksi laadukas valmennus ei toteudu tasavertaisesti eri kunnissa.

Omaishoitajien terveystarkastusten toteutumista ja niiden seurauksena tehtävien toimenpiteiden vaikutuksia on seurattava. Terveystarkastukset ovat olennainen osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä ongelmien ennaltaehkäisyä.

Omaishoitajan on myös voitava luottaa, että hoidettava siirtyy joustavasti pitkäaikaishoitoon, mikäli hoidettavan toimintakyky sitä edellyttää.

Omaishoitajayhdistysten resurssit turvattava

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitus tulee turvata. Omaishoitajaliitto ja sen paikallisyhdistykset tarjoavat ja kehittävät omaishoitajille tukimuotoja, ohjausta ja monimuotoista vertaistukitoimintaa. Paikallisyhdistysten toiminta kytkeytyy vapaaehtoispohjaiseen, yhteisölliseen vertaistukeen, jota syntyy vain vertaistukea tarjoavissa kansalaisjärjestöissä.

Vuoden 2019 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 14.4. Ennakkoäänestys toimitetaan 3. – 9.4.2019.

Omaishoitajaksi mielletään usein vain sopimusomaishoitajat, jotka saavat omaishoidon tukea. Heitä oli vuonna 2017 noin 46 000. Omaishoitosopimuksen kriteerit täyttäviä omaishoitajia on runsaat 60 000. Pääasiallisessa huolenpitovastuussa läheisestään on noin 350 000 henkilöä.

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!