Helsinki

Omaishoidon tuki

Valokuva: Jussi Hellsten / Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

HELSINKI – Omaishoito tarkoittaa hoitoa ja huolenpitoa, jota omainen tai muu läheinen henkilö antaa kotona vanhukselle, vammaiselle tai sairaalle, jonka toimintakyky on alentunut. Omaishoidon tuki koostuu hoidettavalle ja hoitajalle annettavista palveluista, omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta sekä muista omaishoitoa tukevista palveluista.

Hoitaja voi olla omainen, sukulainen tai muu läheinen henkilö, joka soveltuu tähän tehtävään terveytensä ja toimintakykynsä puolesta.

Omaishoitaja tekee kunnan kanssa omaishoitosopimuksen. Hoitaja ei kuitenkaan ole työsuhteessa sopimuksen tehneeseen kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan.

Omaishoitajien jaksamista tuetaan lakisääteisillä vapaapäivillä, jotka voidaan järjestää lyhytaikaishoitona asumispalveluissa tai laitoshoidossa, sijaisomaishoitajan tai tuntilomittajan avulla, päivätoimintana tai kotiin annettavana palveluna.

Omaishoidon tuki Helsingissä

Omaishoidon tuki muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.

Pysyväisohje Helsingin omaishoidon tuesta 1.5.2020-1.5.2030

Omaishoidon tuki -esite

Helsingin Omaishoidon tuki -esite sisältää tietoa tuen edellytyksistä, hoidon tarpeen arvioinnista, hoitopalkkioista, vapaista ja omaishoitajan jaksamista tukevista palveluista. Esitteessä on ohjeet omaishoidon tuen hakemisesta Helsingissä.

Uusien omaishoitajien valmennus

Vuoden 2018 alusta kunnat on velvoitettu vastaamaan uusien omaishoitajien valmennuksesta. Helsingissä uusille omaishoitajille lähetetään kutsut tapahtumista.

Omaishoidon toimintakeskukset

Omaishoidon toimintakeskus palvelee omaishoitajia ja heidän perheitään järjestämällä virkistystoimintaa kuten vertaistukiryhmiä, kokoontumispaikkoja, retkiä ja palveluohjausta. Uudet omaishoitajat voivat mennä keskustelemaan sosiaaliohjaajan kanssa omaishoitajuudesta ja siihen kuuluvista asioita. Ajan voi varata toimintakeskuksesta.

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!