Omaishoito on yhteisöllistä

Omaishoito koskettaa jokaista tavalla tai toisella.

Tuula Mikkola
Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry, puheenjohtaja
Oma-lehti 1/2020

YHDYSVALTALAINEN omaishoidon veteraani Rosalyn Carter on määritellyt omaishoitoa niin, että maailmassa on vain neljänlaisia ihmisiä: heitä, jotka ovat olleet omaishoitajia; heitä, jotka ovat omaishoitajia; heitä, joista tulee omaishoitajia ja heitä, jotka tarvitsevat omaishoitajia.

Tämä usein toistettu kuvaus ei ole menettänyt merkitystään ajan saatossa. Se kertoo omaishoidon merkityksestä ja suhteesta ympäristöön niin yksilön kuin yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Omaishoito syntyy yksilön ja omaishoitoperheen ainutkertaisessa elämäntilanteessa, mutta samalla omaishoito ja vastuu sen tukemisesta on koko yhteisön ja yhteiskunnan asia.

OMAISHOIDON ja läheisistä huolehtimisen laajuutta ja yhteiskunnallista merkitystä kuvaa se, että noin miljoona suomalaista huolehtii ja auttaa eri tavoin läheisiään ja mahdollistaa näin heidän turvallisen kotona asumisensa.

Läheistään hoivaavista noin 300 000 tekee sitovaa omaishoitotyötä. Kunnan kanssa sopimuksen on tehnyt 50 000 omaishoitajaa. Omaishoitajien työ säästää yhteiskunnalta 1–2 miljardia euroa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista. Ei siis ole mitenkään vähäinen kysymys, miten omaishoitoa tuetaan oman yhteisönsä ja yhteiskunnan jäsenenä.

JOKAINEN omaishoitaja on aina osa omaa yhteisöään ja yhteiskuntaa. Yhteisöä voidaan tarkastella osana yhteisöllisyyttä. Yhteisö nähdään ihmisryhmänä, kuten omaishoitajat, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja joita yhdistää yhteinen tehtävä, päämäärä tai tarkoitus.

Omaishoitajien tukemisessa yhteisöllisyydellä ja sen vahvistamisella on suuri merkitys. Yhteisöllisyys muodostuu yhteisestä toiminnasta ja yhteenkuulumisesta sekä keskinäisestä vuorovaikutuksesta ja luottamuksesta. Yhteisöllisyyden kokeminen tarjoaa omaishoitajille sosiaalista tukea, joka mahdollistaa aktiivisuuden ja valintojen tekemisen omassa elämässään.

Yhteisön tarjoama keskinäinen tuki mahdollistaa sen, että omaishoitajan ympärillä on ihmisiä, joihin hän voi luottaa ja jotka saavat hänen tuntemaan itsensä arvostetuksi ja rakastetuksi. Muilta saatu tuki ja siihen liittyvä kysymys ”Miten sinä jaksat?” saa uskomaan, että toinen ihminen välittää minusta ja minun hyvinvoinnistani.

Yhteisön tarjoamalla sosiaalisella tuella on todettu olevan suuri yhteys ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Tähän tukeen on oikeus jokaisella omaishoitajalla, ja jokaisella omaishoitajalla pitää olla siihen myös mahdollisuus.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN omaishoitajat ry haluaa olla kaikkien omaishoitajien yhteisö, johon jokaisen omaishoitajan on helppo tulla. Omaishoitajien omana yhdistyksenä haluamme mahdollistaa omaishoitajien välistä yhteenkuuluvaisuutta ja keskinäistä vertaistukea.

Haluamme olla myös luotettava omaishoitajien tukija ja etujen valvoja. Vuoden 2020 alussa aloitti toimintansa uusi hallitus, jonka jäsenet edustavat eri tavoin omaishoitajien asiaa.

Yhdessä omaishoitajien kanssa muodostamme joukkueen, jonka voimalla edistämme omaishoitajien asemaa ja hyvinvointia omassa yhteisössään ja yhteiskunnassa.

#omaishoitojoukkue

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!