Apulaisoikeusasiamies kiinnitti huomiota Helsingin omaishoidon epäkohtiin

Apulaisoikeusasiamies on antanut ratkaisunsa järjestöjen tekemään kanteluun Helsingin omaishoidosta. Hän kiinnitti huomiota omaishoidon tukea koskevien ohjeiden valmisteluun ja päätöksentekoprosessiin sekä kuntalain mukaiseen tiedottamiseen.

Teksti: Ari Liimatainen

Neljä omaishoitajia ja vammaisten lasten perheitä edustavaa järjestöä teki keväällä 2017 kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle. Syynä oli Helsingin kaupungin omaishoidon tuen kriteereitä koskeva päätös, jota järjestöt pitivät laittomana.

Apulaisoikeusasiamies antoi ratkaisunsa heinäkuussa 2018 ja kiinnitti huomiota useisiin epäkohtiin. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan on asianmukaista, että käyttäjät otetaan mukaan soveltamisohjeiden valmisteluun mahdollisimman laajasti. Tällaisella menettelyllä turvataan sosiaalihuollon hyvää laatua ja vältetään palveluiden ja tuen järjestämisessä mahdollisesti syntyviä väliinputoamisia tai edun menetyksiä.

Kunnalliset soveltamisohjeet on laadittava sillä tavoin, että ne eivät poikkea lain määräyksistä. Viranhaltijan tulee aina tutkia, täyttääkö hakija edellytykset palvelun tai tukitoimen saamiselle. Lisäksi on tutkittava, onko henkilön avun ja hoidontarve kokonaisuutena arvioiden sellainen, että hakijalle voidaan myöntää tukitoimi varatun määrärahan sallimissa rajoissa. Hakijan tilannetta on arvioitava myös suhteessa muihin palvelua ja tukitoimea hakeneisiin.

Netti ei riitä tiedottamiseen

Apulaisoikeusasiamies muistuttaa, että viranomaisella on vastuu siitä, että kuntalaiset saavat oleellisen tiedon riittävän laajasti tuotettuna heille merkityksellisistä palveluista ja muista asioista, kuten viranomaisen tekemistä ratkaisuista tai päätöksistä sekä niiden vaikutuksista.

Viranomaisella on lisäksi korostuneempi tiedotus- ja selvittämisvelvollisuus silloin, kun sen ohjeissa tai käytännöissä tapahtuvat muutokset vaikuttavat suurempaan joukkoon asiakkaita tai kaikkiin asiakkaisiin.

Apulaisoikeusasiamies korostaa, että viranomaiselle kuuluva vastuu sosiaalihuollon palveluiden tai tukitoimien asianmukaisesta järjestämisestä merkitsee myös sitä, että kunnan on tiedotustoiminnassaan kiinnitettävä huomiota tiedon saatavuuteen.

Kunnan on huomioitava erityisesti ne asiakasryhmät ja ne asiakkaat, jotka eivät kykene käyttämään esimerkiksi yleisiä tietoverkkoja sairautensa tai elämäntilanteidensa johdosta.

Kantelun laatijana toimi Lakitoimisto Kumpuvuori Oy yhteistyössä Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n, Helsingin kehitysvammatuki 57 ry:n, Jaatinen ry:n ja Leijonaemot ry:n kanssa.

Oikeusasiamies vastaa laillisuusvalvonnasta yhdessä kahden apulaisoikeusasiamiehen kanssa. Apulaisoikeusasiamiehet toimivat samoin valtuuksin kuin oikeusasiamies ja ratkaisevat heille kuuluvat asiat itsenäisesti.

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!