Omaishoitostrategia päivitettävä 2020-luvulle

Omaishoitajayhdistysten antama vertaistuki täytyy nivoa sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuuteen.

Teksti: Ari Liimatainen

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry yhtyy Omaishoitajaliiton syyskokouksen vaatimukseen kansallisen omaishoitostrategian päivittämisestä 2020-luvulle.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä julkaisi vuonna 2014 hyviä linjauksia sisältävän kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman. Kuitenkin vain muutamat ohjelman ehdotukset ovat toteutuneet.

Jotta omaishoitajia koskeva eriarvoistumiskehitys saadaan korjattua, tarvitaan rakenteellisia muutoksia ja kokonaisuudistusta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sosiaaliturvan uudistukset ovat avainpaikkoja, joissa voidaan nyt varmistaa riittävät tukimuodot omaishoitajille. Lisäksi tarvitaan työlainsäädännön sekä työelämän rakenteiden kehittämistä.

Tiukempaa ohjausta valtiolta

Omaishoitajaliitto jäsenyhdistyksineen peräänkuuluttaa valtiolta tiukempaa ohjausta, jotta omaishoidon kehittämiseen kohdennetut resurssit ohjautuvat kunnissa tarkoituksensa mukaisesti.

Omaishoidon tuen myöntämisen ja soveltamisen käytännöt vaihtelevat kuntien välillä suuresti ja asettavat omaishoitoperheet eriarvoiseen asemaan. Tällä hetkellä omaishoidon tukijärjestelmä ei ota huomioon kasvavaa ikääntymiskehitystä ja etäomaishoitajia. Se ei turvaa riittävästi yksilöllisiä tukitoimia erilaisille omaishoitoperheille.

Sopimusomaishoidon ulkopuolelle jää yhä enemmän henkilöitä, jotka usein ansiotyönsä ohessa kantavat sitovaa vastuuta lähimmäisestään ja jotka tarvitsisivat tukea, jota vain sopimuksen mukainen omaishoito sisältää.

Viralliseen laitoshoitoon on tehty hoitajamitoitus laadun turvaamiseksi. Myös omaishoitoa tukevaan avo- ja kotihoitoon tarvitaan henkilömitoitus ja laadun varmistamista.

Omaishoito osaksi palvelujärjestelmää

Asianmukaisesti tuettuina omaishoitajat ja läheiset vähentävät merkittävästi yhteiskunnalle kuluja aiheuttavan raskaamman hoidon tarvetta.

Omaishoitajayhdistysten matalan kynnyksen ohjaus, tuki ja ryhmätoiminta täydentävät julkisen vastuulla olevia palveluita. Tämä vertaisuuteen perustuva toiminta on nivottava kunnissa ja maakunnissa sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuuteen, mikä vapauttaa julkista resurssia vaativampaan auttamistyöhön.

Omaishoitoa tulee tarkastella osana suomalaista hoivapalvelujärjestelmää. Omaishoitajien tukemiseen tarvitaan resursseja ja omaishoidolle on uudistusten yhteydessä luotava tunnustettu ja turvattu paikkansa hoivajärjestelmän kokonaisuudessa.

Sari Raassina jatkaa puheenjohtajana

Omaishoitajaliiton syyskokous valitsi kuopiolaisen erikoislääkärin Sari Raassinan jatkamaan liiton puheenjohtajana. Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n omaishoidon kokemusasiantuntija Hannu Koivula valittiin liiton hallituksen jäseneksi.

Klikkaa sivu sosiaaliseen mediaan. Kiitos että välität!